قواعد کامل عربی دوره متوسطه اول

عربی دوره متوسطه قواعد
فایل کامل قواعد کامل عربی دوره متوسطه اول به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

قواعد کامل عربی دوره متوسطه اول کاری از معاونت پژوهش و فناوری موسسه میثاققواعد درس هشتم :در جهان کلمات گاهی به کلماتی برمی خوریم که در شرایط مختلف، تغیراتی در چهره ی ظاهری آنها پدید می آید، در کلمات معیار تغییر، حرف آخر آنهاست. برخی کلمات در زبان عربی با تغییر موقعیت در جمله در جمله حرکت حرف آخرشان تغییر می کند و تعدادی نیز در همه ی موقعیت ها حرکت حرف آخر شان ثابت می ماند.به کلماتی که حرکت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می کند «معرب» می گویند. به کلماتی که حرف آخر آن ها در هر موقعیت ثابت بماند «مبنی» می گویند.(مانند هذا) : جاءَ هذا رَأَیْتُ هذا سَلّمتُ علی هذا اما کلمات معرب بر اساس حرکت حرف آخر آنها به چهار گروه تقسیم می شوند . حرکت حرف آخر کلمات معرب ، اعراب نامیده می شود.1. مرفوع : کلمه ای است که اعراب آن رفع یعنی (-ٌ و –ُ) باشد. جاءَ الطّالبٌ .2. منصوب : کلمه ای است که اعراب آن نصب یعنی (-ً یا –َ ) باشد . رَأَیتَ طالباً3. مجرور : کلمه ای است که اعراب آن جر یعنی ( -ٍ یا –ِ ) باشد. سلّمْتُ علی طالبٍ4. مجزوم : کلمه ای است که اعراب آن جزم یعنی (-ْ) باشد. لا تکْتُبْ  گروههای کلمات مبنی :1. مبنی بر ضم : کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –ُ باشد. مانند : نحنُ – مُنْذُ – کَتَبوا2. مبنی بر فتح : کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –َ باشد. مانند هُوَ – کَتَبَ3 – مبنی بر کسر : کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت –ِ باشد. مانند :‌اَنْتِ4 – مبنی بر سکون : کلمه ای است که حرکت حرف اخر آن همیشه و بصورت ثابت –ْ باشد. مانند مَنْ ، اُکْتُبْ کلماتی مانند : لا ، الی ، عَلی که حرف آخرشان الف است نیز مبنی بر سکون هستند.و کلماتی مانند : فی ، الذی، اللاتی که حرف آخرشان ی ساکن است نیز مبنی بر سکون هستند  کلمات معرب و مبنی :کلمه : حرف – فعل – اسم حرف : همه حروف مبنی اند فعل: ماضی و امر مبنی هستندفعل مضارع معرب استاسم : ضمیرها ، اسم های اشاره ، اسمهای موصول ، اسمهای استفهام مبنی هستند.اسم : بقیه ی اسم ها معرب هستند (غیر از اسم هایی که در خط بالا نام برده شده اند)  قواعد درس نهم :جمله دو نوع است : جمله اسمیه ، جمله فعلیه جمله فعلیه : جمله ای است که غالباً با فعل شروع می شود جمله فعلیه دو رکن دارد.الف : فعل ب: فاعل فعل : به انجام دادن کاری یا داشتن حالتی در زمان معین دلالت می کند فاعل همان انجام دهنده کار (فعل) است.فاعل : در عربی حتماً باید بعد از فعل بیاید و اگر قبل از فعلی بیاید دیگر فاعل نامیده نمی شود و نام دیگری دارد که فاعل همیشه رفع می گیرد و به عبارت دیگر فاعل همیشه دو نوع است و علامت رفع غالباً ( -ٌ یا –ُ ) است.فعل از جهت ( مذکر و مؤنث) با فاعل خود مطابقت می کند.فعل از جهت (مذکر و مؤنث) با فاعل خود مطابقت می کند.هر گاه فعل در آغاز جمله بیایدف به آن جمله ی فعلیه می گوئیم.در صیغه های غایب هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید، فعل به صورت مفرد می آید.هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر نیامده باشد، فعل همراه ضمیری می آید که همان ضمیر فاعل استدر صیغه های مخاطب و متکلم همانند همه زبانها – فاعل به صورت ضمیر می آید. مانند : اکتُبُ (انا) – تَکْتبون َ ( و) تکتبین (ی )به فعل هایی که معنای آنها با فاعل کامل می شود، لازم می گوئیم.به فعل هایی که علاوه بر فاعل ، به مفعول نیز نیاز داشته باشد متعدی می گوییم.مفعول از دو راه تشخیص می دهیم؟1. تشخیص از راه معنا2. تشخیص از راه علامتقدم نخست برای تشخیص مفعول به همچون سایر نقش ما ، مهم معنای عبارت است. در زبان عربی مفعول به نیز دارای علامتی است که به وسیله آن می توان مطمئن شد که تشخیص ما صحیح بوده و کلمه مورد نظر مفعول به است.علامت اختصاصی مفعول به معمولاً فتحه ( -َ -ً ) است یعنی مفعول به پیوسته منصوب می باشد.مفعول به معمولاً بعد از فاعل می آید.ضمیر منفصل منصوب ( ایّاک و …) ونیز ضمایز متصل به هر سه قسم کلمه‌، با فعل بیایندف غالباً مفعول به هستند  جار و مجرور :به حروفی از قبیل مِنْ (از) فی (در) الی (به سوی) لی(برای ) علی (بر روی) بِ (با) کَ (مانند) عن (از) حروف جر ، به اسم پس از آنها مجرور و به هر دو جار و مجرور می گوئیم.حروف جز تنها قبل از اسم می آیند.  قواعد درس دهم :جمله اسمیه : جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود و دو رکن داردمبتدا، خبر1. مبتدا : اسمی که غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صبورُ)2. خبر : کلمه یا کلماتی است که غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی جمله را کامل می کند. مانند : (صبور) در جمله المؤمن صبورٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً ( -ٌ یا –ُ ) است.خبر معمولاً از لحاظ مذکر و مؤنث از مبتدا تبعیت می کند.جاءَ الطالبُ : فعل و فاعل الطالبُ جاء : مبتدا و خبربرای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می کند.خبر غالباً به یکی از سه صورت زیر می آید :1. مفرد (مؤمن صبورٌ) 2. جمله فعلیه (المسلمُ یَصْدقُ) 3. جار و مجرور(النجاةُ فی الصّدق) اعراب کلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، ….) محلی است.اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.محلی یا محلاً : یعنی کلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته که اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذا کتابٌمحلاً مرفوع است یعنی این کلمه در محلی و موقعیتی واقع شده که باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است.

 • کد متلب سگمنتیشن تصاویر MRI با kmeans

  کد متلب سگمنتیشن تصاویر MRI با kmeans فایل کامل کد متلب سگمنتیشن تصاویر MRI با kmeans به همراه لینک دانلود دانلود فایل ...............................کد متلب سگمنتیشن تصاویر MRI با kmeansحاوی تصاویر لازم جهت تست برنامهکد های متلب دارای توضیحات لازم به…

 • ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادی

  حقوق بشر فایل کامل ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادی به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژاديدولتهاي عضو اين ميثاق:- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل…

 • پاورپوینت جزوه کامل بازاريابي و مديريت بازار

  پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار فایل کامل پاورپوینت جزوه کامل بازاريابي و مديريت بازار به همراه لینک دانلود دانلود فایل • فصل اول • مفاهيم مديريت بازار• فصل دوم• انواع بازار و محيط بازاريابي• فصل سوم• تقسيم بازار و تعيين…

 • پاورپوینت آناليز روغن

  پاورپوینت آناليز روغن فایل کامل پاورپوینت آناليز روغن به همراه لینک دانلود دانلود فایل این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 34 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت…

 • گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان مرکزي فرهنگسراي معرفت

  کارآموزی ساختمان مرکزی فرهنگ سرا فایل کامل گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان مرکزي فرهنگسراي معرفت به همراه لینک دانلود دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :…